شیلنگ مه پاش

نمایش یک نتیجه

Grid List

شیلنگ مه پاش فشار قوی پرس شده

شیلنگ مه پاش شیلنگ مه پاش به دو صورت فیتینگی

شیلنگ مه پاش فشار قوی پرس شده

شیلنگ مه پاش شیلنگ مه پاش به دو صورت فیتینگی و سیم دار استفاده می شود در فضاهایی که اصطحلاک بالا وجود

نمایش یک نتیجه